Strategic Choice
¥@ Life of joy  Life of grief@¥
 Mental attitude ( Power=Energy resource)
 

Attitude of doing things independently.

  (Independence)

  All reasons are in you.

  Finding a chance to make a change
from within you.

Attitude of relying on others.

  Saying negative things; nag; complaint;

  discontent; dissatisfiedcetc.

  Blaming others or circumstances and you, by yourself, will not try to change 
 

Attitude of always aiming at progress and improvement.

  (Breakthrough the present conditions.)

  Human beings naturally have a will to improve and to create.
 

Attitude of contenting yourself with the present conditions.

  (Only maintaining the status quo.)

Saying that itfs difficult, troublesome, or I canft do it, c

  Searching reasons not to do it. Donft take the trouble.
 

Attitude of sharing the profit with others.

  (Cooperation)

  gJoyhcan be obtained not by only you but by achieving the aim with the cooperation of others, who share the same sense of mission.

  Good human relationship can be acquired with  deep love and honesty.
 

Attitude of thinking only about yourself.

  Ifm OK, itfs OK.

  Hate, looking down on, or donft respect others.

  Then, you will be isolated and neglected.
 The way of thinking ( Program = Order)
 

The habit of :

  Thinking focused on important points: Think from the core idea or frameworks.

  Comparatively thinking: Think from both sides; the ins and outs; main and minor.

  Multi-angle thinking: Classify various standpoints and points of view, then think from different angles.

  Objective thinking: Start thinking based on the affirmed facts.

  Concrete thinking: think concretely, following actual chain of actions and to show a concrete action.
 

The habit of :

Thinking without a clear core idea or frameworks; may cause confusion and/or disorder.

Thinking things from only one-side or one-faced.

 

Thinking from only your point of view and position: neglecting different points of view and thoughts of people in other positions.

Thinking but confused by un-definite factors:

Perhapsc, it looks likec, ifc

Abstract thinking: collecting only general ideas and think in the abstract.
 The Actual knowledge( Data = Materials, Information)
 

The habit of :

Making a knowledge chain: Use knowledge when you have got it.

  Collecting information as much as possible: Get into many and various kind of things.

  Building human networks: Come to know many people.
 

The habit of :

  Just holding knowledge only in papers or as printed matters.

  Trying not to be interested in unnecessary things.

  Not widening the circle of acquaintances.

Goshindo of the brain power development is a method to master the ability to gthink actually and take an actionh. The goal of this technique is that you can take action whenever you are in an emergency situation. If you can achieve this goal and then you can master all habits mentioned above.


shop info.“X•Üî•ñ

goshindo@goshindo.jp